Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Комунального некомерційного

підприємства Київської обласної ради

«Обласне психіатрично-наркологічне

медичне об’єднання» від  03.01.2020 року  №14-ЛАнтикорупційна програма
Комунального некомерційного підприємства Київської обласної рада «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» на 2020-2022 роки

 

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної рада «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» (далі – КНП КОР «ОПНМО») проголошує, що  працівники, посадові особи, генеральний директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із пацієнтами, діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

 

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності КНП КОР «ОПНМО».

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджено наказом генерального директора КНП КОР «ОПНМО»  після її обговорення з працівниками і посадовими особами.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для пацієнтів, працівників, посадових осіб, для ділових партнерів КНП КОР «ОПНМО» у паперовому варіанті та в електронному вигляді на веб-сайті: www.glevakhamedunion.org.


ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками КНП КОР «ОПНМО», включаючи посадових осіб та генерального директора.

2. Антикорупційна програма також застосовується медоб’єднанням у його правовідносинах із пацієнтами, діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:


1) генеральний директор  КНП КОР «ОПНМО»;

2) посадова особа КНП КОР «ОПНМО», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми  (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

3) посадові особи та  працівники  КНП КОР «ОПНМО».


ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Комунального некомерційного підприємства Київської обласної рада «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності КНП КОР «ОПНМО».

1.1. Підприємство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.


1.2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «ОПНМО»;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності КНП КОР «ОПНМО».


1.3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами підприємства є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів КНП КОР «ОПНМО»;

5) обмеження щодо підтримки підприємством політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.


2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «ОПНМО».

2.1. Підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2.2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

2.3. Оцінка корупційних ризиків в КНП КОР «ОПНМО» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються генеральним директором.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів підприємства, а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в КНП КОР «ОПНМО».

2.4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності керівника та працівників КНП КОР «ОПНМО».

2.5. Корупційні ризики у діяльності КНП КОР «ОПНМО» поділяються на внутрішні та зовнішні:

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності підприємства.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності пацієнтів, ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

2.7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

2.8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

2.9. КНП КОР «ОПНМО» не рідше ніж один  раз на три роки повинно проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

2.10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності КНП КОР «ОПНМО», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.


3. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності КНП КОР «ОПНМО».

3.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені КНП КОР «ОПНМО», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

3.2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку КНП КОР «ОПНМО», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються КНП КОР «ОПНМО».

3.3. Ділові партнери КНП КОР «ОПНМО» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

3.4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності підприємства розробляє Уповноважений та затверджує керівник.

3.5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку4 наявних або потенційних ділових партнерів КНП КОР «ОПНМО» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається генеральному директору КНП КОР «ОПНМО» і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам підприємства, а також може бути оприлюднений на веб-сайті www.glevakhamedunion.org КНП КОР «ОПНМО».


4. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності КНП КОР «ОПНМО».

4.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені КНП КОР «ОПНМО», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

4.2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку КНП КОР «ОПНМО», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються підприємством.

4.3. Ділові партнери КНП КОР «ОПНМО» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

4.4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності підприємства розробляє Уповноважений та затверджує генеральний директор.

4.5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку4 наявних або потенційних ділових партнерів КНП КОР «ОПНМО» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності КНП КОР «ОПНМО», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера підприємства Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого генеральний директор для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

4.6. Благодійна діяльність КНП КОР «ОПНМО» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

4.7. Здійснення благодійної діяльності КНП КОР «ОПНМО»  не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених КНП КОР «ОПНМО»  внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується генеральним директором за поданням Уповноваженого.

4.8. Для повідомлення працівниками КНП КОР «ОПНМО» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні КНП КОР «ОПНМО» та на офіційному веб-сайті www.glevakhamedunion.org КНП КОР «ОПНМО». Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень (код 04575) 3-11-66;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення пн.-чт. – 8:30 – 16:30.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується генеральним директором за поданням Уповноваженого.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому генеральним директором за поданням Уповноваженого.


IV. Норми професійної етики працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної рада «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»

1. Всі працівники КНП КОР «ОПНМО» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Всі працівники КНП КОР «ОПНМО» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, толерантно і з повагою ставляться один до одного, до пацієнтів, до ділових партнерів, до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.

3. Медичний персонал КНП КОР «ОПНМО» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю не використовувати її на шкоду людині. Керується у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, утверджує високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

4. Медичні працівники, інші фахівці які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв’язку з навчанням або виконанням професійних, службових чи інших обов’язків медоб’єднання не можуть розголошувати  відомості, крім випадків, передбачених законодавством, про наявність у осіб психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою та лікуванням,  а також інші відомості про стан психічного здоров’я осіб, в тому числі про приватне життя яке стало відоме у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань.

5.  Працівники КНП КОР «ОПНМО» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники КНП КОР «ОПНМО» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення генерального директора, посадових осіб, яким вони підпорядковані, а також не допускають зловживань та неефективного використання майна ікоштів медоб’єднання.

7. Працівники КНП КОР «ОПНМО», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва медоб’єднання, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

8. Працівники КНП КОР «ОПНМО» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

9.У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник медоб’єднання вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або генерального директора та Уповноваженого.


V. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого)

1. Генеральний директор, працівники та інші особи, що діють від імені КНП КОР «ОПНМО», мають право6:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.


2. Генеральний директор, працівники КНП КОР «ОПНМО» зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів КНП КОР «ОПНМО»;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, генерального директора КНП КОР «ОПНМО» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень  працівниками, або іншими фізичними або юридичними особами, з якими КНП КОР «ОПНМО» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю КНП КОР «ОПНМО»;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю КНП КОР «ОПНМО».


3. Працівникам та генеральному директору КНП КОР «ОПНМО» забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно КНП КОР «ОПНМО»  чи його кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КНП КОР «ОПНМО»;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з пацієнтами, діловими партнерами КНП КОР «ОПНМО», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КНП КОР «ОПНМО»;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, генерального директора  КНП КОР «ОПНМО» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.


4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з КНП КОР «ОПНМО» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.


5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, генеральним директором КНП КОР «ОПНМО» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.


6. Працівники, генеральний директор можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, генеральний директор КНП КОР «ОПНМО» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників медоб’єднання;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або генерального директора КНП КОР «ОПНМО».

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи генеральним директором.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє генеральний директор КНП КОР «ОПНМО» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує генеральний директор, або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника КНП КОР «ОПНМО» у разі його відсутності.


7. Працівники, генеральний директор, а також особи, які діють від імені КНП КОР «ОПНМО», утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.


8. Загальну політику щодо пропозицій подарунків від імені КНП КОР «ОПНМО» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає генеральний директор із врахуванням вимог законодавства.


9. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, генеральний директор КНП КОР «ОПНМО» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.


VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

1. Уповноважений КНП КОР «ОПНМО» призначається генеральним директором відповідно до законодавства про працю та установчих документів КНП КОР «ОПНМО».

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю КНП КОР «ОПНМО».

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це генерального директора КНП КОР «ОПНМО». 5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.


6. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в КНП КОР «ОПНМО».

7. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою генерального директора) інших працівників медоб’єднання.

8. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в КНП КОР «ОПНМО» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, генерального директора, ділових партнерів підприємства, а також інших осіб (пацієнтів) забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.


9. Генеральний директор КНП КОР «ОПНМО» зобов’язаний:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.


10. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів КНП КОР «ОПНМО» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження генеральному директору внутрішні документи КНП КОР «ОПНМО» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, генеральним директором  КНП КОР «ОПНМО» Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання генеральному директору пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «ОПНМО»;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

- працівників КНП КОР «ОПНМО», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- здійснених КНП КОР «ОПНМО» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

- проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

- проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

- повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів КНП КОР «ОПНМО»;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати генеральному директору, працівникам КНП КОР «ОПНМО» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані КНП КОР «ОПНМО» заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників КНП КОР «ОПНМО» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу КНП КОР «ОПНМО»;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами медоб’єднання щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.


12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, генерального директора КНП КОР «ОПНМО» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, внутрішніх розслідувань);

2) отримувати від підрозділів КНП КОР «ОПНМО» інформацію та матеріали (завірені копії медичних карток пацієнтів, висновки експертиз, фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності медоб’єднання, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах, тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом п’яти робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до палат пацієнтів, койкомісць пацієнтів, всіх відділень, складських приміщень, виробничих приміщень КНП КОР «ОПНМО», проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в КНП КОР «ОПНМО» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою генерального директора працівників КНП КОР «ОПНМО»;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю КНП КОР «ОПНМО»;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, генерального директора до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до генерального директора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.


VII. Порядок звітування Уповноваженого перед генеральним директором

1. Уповноважений в строк до 20 січня року, наступного за звітним, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо17:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із генеральним директором  КНП КОР «ОПНМО».

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі.


VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, генеральним директором КНП КОР «ОПНМО» Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників КНП КОР «ОПНМО» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи медичних карток пацієнтів, висновків експертиз, організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.


3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, генерального директора  КНП КОР «ОПНМО» про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає генеральному директору. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.


IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками КНП КОР «ОПНМО» про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам КНП КОР «ОПНМО» гарантується конфіденційність їх повідомлень генеральному директору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників КНП КОР «ОПНМО» та повідомлень про факти підбурення працівників підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів, пацієнтами КНП КОР «ОПНМО».

Генеральний директор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників КНП КОР «ОПНМО» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника, пацієнта або ділових партнерів КНП КОР «ОПНМО» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник, визначений генеральним директором.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.


X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Генеральний директор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в КНП КОР «ОПНМО».

2. Інформація про фізичну особу (пацієнта, працівника, ділового партнера) яка повідомила про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача (пацієнта, працівника, ділового партнера) не може бути примушено до достроково виписування з медоб’єднання чи застосування неефективного лікування, звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо), розірванням ділових стосунків або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача генеральний директор КНП КОР «ОПНМО», Уповноважений за заявою такої особи або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються генеральним директором19 спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди викривача.


XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників

1. Працівники КНП КОР «ОПНМО» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у генерального директора КНП КОР «ОПНМО» він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це генерального директора.


2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).


3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників КНП КОР «ОПНМО» встановлюються Уповноваженим.


4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника КНП КОР «ОПНМО» приймається власником (Засновником).


5. Працівники КНП КОР «ОПНМО» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.


XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми генеральний директор, працівники КНП КОР «ОПНМО» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на  електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж до одного місяця, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед генеральним директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.


XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції

1. Підвищення кваліфікації працівників КНП КОР «ОПНМО» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником КНП КОР «ОПНМО» тематичного плану-графіку на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників КНП КОР «ОПНМО», так і окремі заходи для генерального директора КНП КОР «ОПНМО».

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій генерального директора, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «ОПНМО»;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед керівництвом.

3. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання

та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.


XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування генеральний директор накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються генеральним директором на працівників КНП КОР «ОПНМО» відповідно до норм законодавства про працю.


XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником КНП КОР «ОПНМО» або ознак вчинення працівником КНП КОР «ОПНМО» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це генерального директора, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми генеральним директором або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це власника (Засновника), який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми генеральний директор повідомляє про це власника (Засновника)  і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.


2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, генеральний директор зобов’язаний вжити таких заходів:

1) протягом п’яти робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.


3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається генеральним директором і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується генеральним директором.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.


XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Генеральний директор КНП КОР «ОПНМО» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «ОПНМО»;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, генеральним директором КНП КОР «ОПНМО», а також з пацієнтами та діловими партнерами медоб’єднання щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також, генеральний директор, працівники КНП КОР «ОПНМО».

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає генеральному директору узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

5. Генеральний директор, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, генеральний директор у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) КНП КОР «ОПНМО» генеральний директор своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.
Уповноважений з антикорупційної діяльності

Слюсаренко Ірина Валентинівна03 січня 2020 р.

 

Завантажити документ